Direkt zur Hauptnavigation dem Inhalt oder zum Seitenfuß.

Nové koncepty klastrov pre strednú Európu

Udržiavanie a zvyšovanie konkurencieschopnosti klastrov v regióne Strednej Európy – to je hlavný cieľ projektu CluStrat. Súčasťou tohto strategického projektu sú partneri z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovinska, Slovenska a Ukrajiny. Partnerské organizácie spojili svoje sily, aby vyvinuli a otestovali nové strategické postupy pre zlepšenie inovačnej kapacity klastrov. Výsledkom práce bude prijatie spoločnej stratégie pre región Strednej Európy v oblastiach:

  • Ozrejmovanie nutnosti predvídania a využívania meniacich sa požiadaviek trhu ako dôsledkov spoločenských výziev ako napr. klimatických či demografických zmien prostredníctvom klastrov (novovznikajúce odvetvia)
  • Podpory začleňovania prierezových tém ako je napr. internacionalizácia, technologický transfer či rodová rovnosť v oblasti klastrov (prierezové aktivity)

Cieľ

Ako sa môžu klastre udržať konkurencieschopné s ohľadom na novovznikajúce odvetvia a prierezové témy? Ako môžu dodávať výrobky a služby, ktoré sú potrebné pre uspokojenie nových trhových požiadaviek a úspešne sa priblížiť a propagovať prierezové témy v prospech svojich členov? Úlohou projektu CluStrat je nájsť odpovede na tieto otázky prostredníctvom posudzovania nových stratégií na podporu klastrov.

Rozvíjajúce sa odvetvia ako aktívne starnutie, udržateľná mobilita či zelená ekonomika volajú po obohatení tradičných sektorov prierezovými technológiami a službami. CluStrat bude podporovať tento spôsob vzájomného obohacovania tradičných odvetví klastrov pomocou kľúčových technológií a prierezových služieb. Koncept „Smart špecializácie“ má osobitný význam pre tento postup a implementáciu projektu CluStrat.

Tematické zameranie   

Rozvíjajúce sa odvetvia

Prierezové témy

1. Aktívne starnutie

1. Internacionalizácia

2. Udržateľný rozvoj/zelená ekonómia

2. Transfer technológií a poznatkov

3. Udržateľná/inteligentná mobilita

3. Rodová rovnosť/inovácie

Aktivity a výstupy

Hlavné implementačné kroky, ktoré boli pripravené a potvrdené systematickým procesom na regionálnej, národnej a medzinárodnej úrovni:

  • Preskúmanie daných aktív a rastového potenciálu regiónov strednej Európy
  • Navrhnúť prvky stratégie pre podporu vzájomného obohacovania medzi tradičnými sektormi klastrov a prierezovými technológiami a službami ako aj zahrnutie prierezových tém
  • Otestovať spoluprácu medzi klastrami a ďalšie spôsoby vzájomného obohacovania sa medzi tradičnými a rozvíjajúcimi sa klastrami pomocou pilotných aktivít
  • Prijať spoločnú stratégiu, politické a strategické odporúčania a akčný plán

Implementácia

Projekt CluStrat je implementovaný v rámci Operačného programu Stredná Európa a je spolufinancovaný z ERDF. Bol podaný a schválený v rámci nedávnej strategickej výzvy pre projektové návrhy v Operačného programu Stredná Európe 2007 – 2013. Projekt je financovaný zo zdrojov Európskeho regionálneho fondu do výšky 2,946 mil. EUR.

Projekt CluStrat je koordinovaný spoločnosťou Steinbeis-Europa-Zentrum (Nemecko), v úzkej spolupráci a s finančnou podporou od ministerstva financií a ekonomiky Baden-Württemberg.

Trvanie projektu: Október 2011 – September 2014