Direkt zur Hauptnavigation dem Inhalt oder zum Seitenfuß.

 

CLUSTRAT – WZMACNIANIE INNOWACJI POPRZEZ NOWE KONCEPCJE KLASTRÓW WSPIERAJĄCYCH POJAWIAJĄCE SIĘ POTRZEBY I TEMATY MIĘDZYSEKTOROWE.

PROJEKT STRATEGICZNY

Jak w świetle pojawiających się nowych gałęzi gospodarki i zagadnień międzysektorowych  klastry mogą pozostać konkurencyjne? Projekt CluStrat usiłuje stworzyć wspólną strategię w zakresie zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności klastrów w regionie Europy Środkowej.

18 partnerów oraz 7  stowarzyszonych instytucji z Austrii, Czech, Niemiec, Węgier, Włoch, Polski, Słowenii, Słowacji i Ukrainy połączyło siły w celu zbadania odpowiednich i skutecznych koncepcji klastrów oraz wspierających instrumentów politycznych. Będą oni współpracować ze sobą przez okres trzech lat, począwszy od października 2011 r. aż do września 2014 r.

Projekt CluStrat realizowany jest w ramach Programu dla Europy Środkowej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

CluStrat uważany jest za projekt wzorcowy w zakresie Strategii UE dla regionu Dunaju.

NOWE KONCEPCJE KLASTRÓW WSPIERAJĄCE POJAWIAJĄCE SIĘ POTRZEBY MIĘDZYSEKTOROWE I NOWO POWSTAJĄCE GAŁĘZIE GOSPODARKI

W świetle ogólnych trendów, między innymi dotyczących demografii czy zmian klimatycznych, pojawi się zapotrzebowanie na nowe produkty i usługi, czego efektem będzie pojawienie się nowych rynków zbytu i gałęzi gospodarki.

? W jaki sposób klastry mogą dostarczać produkty i usługi niezbędne do zaspokojenia tego popytu?

W tym samym czasie coraz większe znaczenie dla funkcjonowania klastrów zdobywają wzajemnie ze sobą powiązane zagadnienia, takie jak płeć, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie czy technologia i transfer wiedzy.

? W jaki sposób klastry mogą z powodzeniem podchodzić do tych zagadnień i promować je z korzyścią dla swoich członków?

CLUSTRAT poszukuje odpowiedzi na te pytania poprzez nowe rozwiązania polityczne wspierające klastry w przewidywaniu tych trendów i zagadnień oraz wykorzystywaniu ich potencjału.

CEL

CluStrat dąży do wygenerowania nowej wiedzy strategicznej dla decydentów odpowiedzialnych za innowacje i klastry z całej Europy Środkowej poprzez:

 • badanie danych aktywów i potencjału wzrostu regionów Europy Środkowej,
 • badanie współpracy międzyklastrowej i innych sposobów twórczej wymiany pomiędzy klastrami branż tradycyjnych i pojawiających się w programach pilotażowych,
 • przygotowanie narzędzi politycznych potrzebnych do wspierania:

-     wymiany doświadczeń pomiędzy klastrami sektorów tradycyjnych oraz międzysektorowymi technologiami i usługami,

-     włączania zagadnień, takich jak płeć, dywersyfikacja, umiędzynarodowienie czy technologia i transfer wiedzy.

SKUPIENIE TEMATYCZNE PROJEKTU CLUSTRAT

Partnerzy projektu CluStrat postanowili skupić się na następujących obszarach:

 • Nowo powstające gałęzie gospodarki
 • Aktywność osób starszych
 • Zrównoważony rozwój i gospodarka ekologiczna
 • Zrównoważona oraz inteligentna mobilność

ZAGADNIENIA PRZEKROJOWE

 • Internacjonalizacja
 • Transfer wiedzy i technologii
 • Płeć i jej dywersyfikacja w innowacyjności

DZIAŁANIA

Partnerzy Projektu CluStrat zainicjowali systematyczny Dialog Polityczny na szczeblu regionalnym, krajowym i ponadnarodowym. Dialog ten obejmuje wymianę poglądów, dyskusje oraz edukację, obejmując tym samym decydentów na wszystkich szczeblach rozwoju nowych strategii i rozwiązań politycznych – przez cały okres trwania projektu.

Jednocześnie eksperci branżowi oraz pracownicy i członkowie klastrów, tacy jak przedsiębiorstwa, uniwersytety czy inne instytucje badawczo-rozwojowe, uczestniczący w realizacji projektu CluStrat wnoszą swoją wiedzę i doświadczenie praktyczne poprzez:

 • Warsztaty eksperckie do szczegółowej oceny potencjałów dotyczących zagadnień przekrojowych i nowo powstających gałęzi gospodarki.
 • Regionalne i międzyklastrowe / międzyregionalne programy pilotażowe do testowania elementów strategii w praktyce.

Analiza potencjałów przedstawia ośrodki o strategicznym znaczeniu z uwzględnieniem zagadnień przekrojowych oraz nowo powstających gałęzi gospodarki na szczeblu regionalnym. Na tej podstawie opiera się rozwój strategii. Poza końcową, wspólną strategią, CluStrat zaowocuje również:

 • rekomendacjami w zakresie tworzenia polityk,
 • Wspólnym planem działania dla Europy Środkowej.

PODEJŚCIE

Wymiana doświadczeń: Potencjały kluczowych technologii wspomagających oraz usług międzysektorowych.

Klastry są akceptowaną częścią struktury innowacji, gdyż zbierają wszystkie zainteresowane podmioty wzdłuż łańcucha wartości. Ale nowo powstające gałęzie gospodarki, takie jak aktywność osób starszych, zrównoważona mobilność
i gospodarka ekologiczna, wzywają do wymiany doświadczeń sektory tradycyjne oraz technologie i usługi międzysektorowe. Kluczowe technologie wspomagające i usługi różnego rodzaju pełnią tu istotną rolę; niezbędnym staje się ich wykorzystanie
w bardziej tradycyjnych sektorach do rozwoju nowych produktów i usług. Jednakże ten rodzaj wymiany doświadczeń zdarza się rzadko.

Określone aktywa oraz perspektywy wzrostu regionalnego: Inteligentna specjalizacja w  Europie Środkowej

Zamiast skupiania się na obiecujących technologiach, coraz częściej wymaga się dziś od regionów tworzenia określonych zasobów podczas wdrażania ich specyficznych „nisz” na rynek konkurencji globalnej. Koncepcja inteligentnej specjalizacji wymaga koncentracji regionów w sektorach o największym potencjale w zakresie doświadczenia i infrastruktury. W ramach tej koncepcji spodziewać się można stosowania usług i technologii międzysektorowych w odniesieniu do tradycyjnych klastrów sektorowych, co powinno otworzyć szerokie perspektywy wzrostu dla regionów Europy Środkowej.

PARTNERZY

• Steinbeis-Europa-Zentrum / Niemcy

• Clusterland Górna Austria Ltd. / Austria

• Krajowe Stowarzyszenie Klastrowe / Czechy

• Agencja Rozwoju Biznesu Regionu Karlowe Wary / Czechy

• Agencja Rozwoju Gospodarczego Saksonii / Niemcy

• Węgierskie Centrum Rozwoju Gospodarczego / Węgry

• Biuro Krajowego Planowania Gospodarczego / Węgry

• Agencja Rozwoju Środkowego Regionu Naddunajskiego, Przedsiębiorstwo Non-profit / Węgry

• Friuli Innovazione, Centrum Badań i Transferu Technologii / Włochy

• Zarząd ds. Innowacji, Badań Naukowych i Uczelni Wyższych Piemontu / Włochy

• Departament Gospodarki i Rzemiosła Wenecji Euganejskiej / Włochy

• Krajowa Izba Gospodarcza / Polska

• Województwo Dolnośląskie (Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego) /

Polska

• Górnośląska Agencja Promocji Przedsiębiorczości S. A. / Polska

• Krajowa Agencja Rozwoju Technologii Republiki Słowenii / Słowenia

• Krajowa Agencja Rozwoju Małych i Średnich Przedsiębiorstw / Słowacja

• Słowackie Stowarzyszenie Klastrów / Słowacja

• Klaster AT + R / Słowacja

CluStrat jest koordynowany jest przez Steinbeis-Europa-Zentrum, w ścisłej współpracy i przy wsparciu finansowym Ministerstwa Finansów i Gospodarki Badenii-Wirtembergii.

Dane kontaktowe:

Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju Sp. z o.o.

Regionalne Centrum Innowacji i Transferu Technologii

e-mail: clustrat@gapr.pl