Direkt zur Hauptnavigation dem Inhalt oder zum Seitenfuß.

Nové koncepty klastru pro Střední Evropu

Hlavním cílem projektu CluStrat je udržování a zlepšování konkurenceschopnosti klastrů ve Střední Evropě. Tento strategický projekt spojuje partnery z Rakouska, České republiky, Německa, Maďarska, Itálie, Polska, Slovinska, Slovenska a Ukrajiny. V projektu CluStrat chtějí společnými silami vytvořit a vyzkoušet nové strategické přístupy k zdokonalení inovační kapacity klastrů. Výsledná společná strategie pro Střední Evropu, bude sloužit pro

 • snazší předvídání a včasné využití měnící se tržní poptávky jako důsledku společenských změn, kterými jsou například klimatické nebo demografické změny, prostřednictvím klastrů (vynořující se obory – emerging industries)
 • vyšší integraci průřezových témat, jako jsou internacionalizace, transfer technologií a gender, do inovací v klastrech (průřezové otázky - cross-cutting issues)

Cíle:

Jak udržet konkurenceschopnost klastrů ve světle vynořujících se oborů a mezioborových témat? Jak zajistit, aby dodávaly t potřebné produkty a služby, které budou uspokojovat a využívat nově vznikající poptávku na trhu a úspěšně nacházet způsoby zavádění a propagace průřezových témat ve prospěch svých členů? CluStrat hledá odpovědi na tyto otázky prostřednictvím vytváření nových přístupů k podpoře klastrů, aby předvídaly tyto trendy a témata a zhodnocovaly jejich potenciál.

Vynořující se obory, jako například aktivní stárnutí, udržitelná mobilita a zelená ekonomika volají pro obohacení tradičních sektorů prostřednictvím tzv. Key Enabling Technologies (KET) a mezioborových služeb. CluStrat tyto přínosné interakce mezi tradičními sektory a KET a mezioborovými službami bude podporovat. V tomto kontextu má pro zaměření a a implementaci projektu CluStrat velký význam  koncepcet “inteligentní specializace”.

Tématické zaměření

Partneři projektu CluStrat se shodli na tom, že svou strategii  zacílí do  následující oblasti:

VYNOŘUJÍCÍ SE OBORY

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

 1. Aktivní stárnutí
 1. Internacionalizace
 1. Udržitelný rozvoj/Zelená ekonomika
 1. Transfer znalostí a technologií
 1. Udržitelná/Inteligentní mobilita
 1. Gender v inovacích/diverzita

Aktivity a výstupy

Mezi hlavní implementační kroky, které jsou individuálně připravovány, doprovázeny a vyhodnocovány v procesu systematické diskuse na regionální, národní a nadnárodní úrovni, patří:

 • prozkoumání existujících aktiv a růstového potenciálu v regionech Střední Evropy
 • navržení konkrétních prvků strategie na podporu vzájemného obohacení se mezi tradičními klastry a meziodvětvovými technologiemi & službami včetně zahrnutí průřezových témat
 • spuštění meziklastrové spolupráce a dalších cest, jak otevřít tradiční klastry novým tématům a klastrům působícím ve vynořujících se odvětvích 
 • přijetí Společné strategie, Programových doporučení a Akčního plánu.

Implementace

CluStrat je realizován s pomocí programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa OP CE) kofinancovaného Evropským regionálním rozvojovým fondem (ERDF). Byl vyhlášen a schválen v rámci nedávné strategické výzvy k podávání projektových návrhů v OP CE 2007-2013. Evropský regionální rozvojový fond se na projektu podílí částkou 2,946 milionů EUR.

Koordinátorem projektu CluStrat je společnost Steinbeis-Europa-Zentrum (Německo) za úzké spolupráce a finanční podpory Ministerstva financí a hospodářství Baden-Württemberg.

Trvání projektu: říjen 2011 až září 2012